Późnowieczorne zebranie koła SLD w Wyrzysku

WYRZYSK 27 wrze?nia 2013 r. Obowi?zki s?u?bowe spowodowa?y, ?e zebranie ko?a SLD w Wyrzysku odby?o si? 27 wrze?nia w pó?nych godzinach wieczornych i w dodatku w niepe?nym sk?adzie osobowym. Na zebranie przyby?o tylko 4 cz?onków ko?a (Piotr Banach, Leonard Borowczyk, ?ukasz Napiera?a i Ryszard Rozp?och) oraz przewodnicz?cy RP SLD – Tadeusz Rzemykowski i radni Powiatu Pilskiego – Leszek Partyka i Stanis?aw Jendrzejewski.

Piotr Banach, przewodnicz?cy ko?a poinformowa? zebranych, ?e do ko?a powróci? po d?u?szej przerwie spowodowanej sprawami rodzinnymi (art.8 Statutu SLD) ?ukasz Napiera?a i obecnie ko?o liczy 7 cz?onków. 5 cz?onków op?aci?o sk?adki cz?onkowskie na ??czn? sum? 260 z?, a radny RM Wyrzyska Leonard Borowczyk regularnie op?aca miesi?czne sk?adki specjalne w wysoko?ci 7 % otrzymywanej diety radnego. L. Borowczyk z?o?y? krótki raport z pracy rady miejskiej i jej komisji rewizyjnej, której jest cz?onkiem.

W dyskusji podj?to spraw? niektórych inwestycji RM na terenach wiejskich, w tym obiektu sportowego w Gromadnie, ?wietlicy wiejskiej w Dobrzyniewie i by?ego klubu „Pokusa” w Osieku. L.Borowczyk wyja?ni?, ?e zasadno?? tych inwestycji oraz zakres i jako?? realizowanych tam prac s? przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej i jak dot?d nie stwierdzono nieprawid?owo?ci. Powiedzia? te?, ?e o konkretne inwestycje zabiegaj? rady so?eckie, a potem mieszka?cy szeregu wsi maj? inne zdanie i wyst?puj? do Rady i Burmistrza z szeregiem zastrze?e?. Okazuje si?, zdaniem radnego Borowczyka, ?e budowanie prawdziwej demokracji w naszym kraju to proces d?ugofalowy i trudny.

W dalszej cz??ci zebrania Tadeusz Rzemykowski:

po pierwsze – zaprosi? cz?onków ko?a na spotkanie w Pile w dniu 28.10.br z sekretarzem generalnym SLD, dr Krzysztofem Gawkowskim,

po drugie – poinformowa?, ?e 14.12.br odb?dzie si? Konwencja Krajowa SLD. RP zarekomendowa?a Paulin? Barycz?, wiceprzewodnicz?c? RP na delegata na t? konwencj?.

po trzecie – poinformowa?, ?e w lutym 2014 r. odb?dzie si? Powiatowa Konwencja SLD i zaprosi? na ni?, zgodnie z uchwa?? RP, 4 cz?onków ko?a w Wyrzysku.

po czwarte – omówi? zakres planowanych w 2014 r. kampanii wyborczych do PE i samorz?dów wszystkich szczebli.

Podczas zaanga?owanej dyskusji rozwa?ano ró?ne aspekty kampanii w powiecie i gminie Wyrzysk w zakresie samorz?du powiatowego i gminnego. Zebrani byli jednomy?lni, ?e wielki wp?yw na przysz?oroczne wybory samorz?dowe b?d? mia?y, zarówno przebieg kampanii i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak i notowania g?ównych partii (PO, PiS i SLD) w skali ogólnokrajowej.

Na zako?czenie zebrania podj?to jednomy?ln? uchwa??, ?e ko?o b?dzie reprezentowane na powiatowej Konwencji SLD przez: P. Banacha, L. Borowczyka, ?. Napiera?? i R. Rozp?ocha.

PS – powracaj?cych do Pi?y T.Rzemykowskiego i L.Partyk? spotka?a niemal o pó?nocy „mi?a niespodzianka” – badanie trze?wo?ci kierowcy przez patrol Policji. Jak to dobrze, ?e darowana przez Stasia „miodówka” pozosta?a nietkni?ta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *